Volume 4, Issue 1, March 2020
Combination of HPLC Fingerprint and QAMS as a New Analytical Approach for Determination of Bufadienolides in Bufonis Venenum
Yi Luo, Cejia Liu, Shengci Fan, Zhaoqing Meng, Fei He
Pages: 1-11     Published Online: Jan. 21, 2020
DOI: 10.11648/j.ijcm.20200401.11
Abstract | Full-Text PDF (2022KB)
View 125                 Downloads 29
Analysis of TCM Syndrome Types of Manic Disorder: Data from Clinical Therapy of TCM and Western Medicine
Sun Fengli, Li Wei, Yu Fang, Song Xinyu, Liu Jie, Chen Fengpei, Zhu Jianfeng, Gao Zhihan, Ma Yongchun, Chen Jiong, Xing Baoping, Chen Song, Jin Weidong, Wang Zhiqiang
Pages: 12-15     Published Online: Feb. 14, 2020
DOI: 10.11648/j.ijcm.20200401.12
Abstract | Full-Text PDF (230KB)
View 90                 Downloads 19
Browse journals by subject